પ્રવૃત્તિઓ/પ્રદર્શનો

વિદેશી પ્રદર્શનો

2015.8 ઈરાન

પ્રદર્શન1
પ્રદર્શન2
પ્રદર્શન3
પ્રદર્શન4
પ્રદર્શન5
પ્રદર્શન6

2016.2 પોલેન્ડ

પ્રદર્શન1

2017.6 મેક્સિકો

પ્રદર્શન1
પ્રદર્શન2

2017.11 ફ્રાન્સ

પ્રદર્શન1

2019.4 બ્રાઝિલ

પ્રદર્શન1
પ્રદર્શન2
પ્રદર્શન3
પ્રદર્શન4
પ્રદર્શન5
પ્રદર્શન6
પ્રદર્શન7
પ્રદર્શન8
પ્રદર્શન9

2019.12 ભારત

પ્રદર્શન1
પ્રદર્શન2
પ્રદર્શન3
પ્રદર્શન4
પ્રદર્શન5
પ્રદર્શન6
પ્રદર્શન7
પ્રદર્શન8
પ્રદર્શન9
પ્રદર્શન10
પ્રદર્શન11
પ્રદર્શન12
પ્રદર્શન13
પ્રદર્શન14
પ્રદર્શન15

વર્ષમાં બે વાર કેન્ટન ફેર

2015 વસંત

પ્રદર્શન1
પ્રદર્શન2
પ્રદર્શન3
પ્રદર્શન4
પ્રદર્શન5
પ્રદર્શન6

2015 પાનખર

પ્રદર્શન1

2016 વસંત

પ્રદર્શન1
પ્રદર્શન2
પ્રદર્શન3
પ્રદર્શન4

2016 પાનખર

પ્રદર્શન1
પ્રદર્શન2
પ્રદર્શન3
પ્રદર્શન4
પ્રદર્શન5

2017 વસંત

પ્રદર્શન1
પ્રદર્શન2
પ્રદર્શન3
પ્રદર્શન4
પ્રદર્શન5
પ્રદર્શન6

2017 પાનખર

પ્રદર્શન1
પ્રદર્શન2

2018 વસંત

પ્રદર્શન1
પ્રદર્શન2
પ્રદર્શન3
પ્રદર્શન4

2018 પાનખર

પ્રદર્શન1
પ્રદર્શન2
પ્રદર્શન3
પ્રદર્શન4
પ્રદર્શન5
પ્રદર્શન6

2019 વસંત

પ્રદર્શન1
પ્રદર્શન2
પ્રદર્શન3
પ્રદર્શન4
પ્રદર્શન5
પ્રદર્શન6

2019 પાનખર

પ્રદર્શન1
પ્રદર્શન2
પ્રદર્શન3
પ્રદર્શન4
પ્રદર્શન5
પ્રદર્શન6